Бібліографія наукових, науково-популярних, методичних робіт викладачів кафедри всесвітньої історії та історіографії історичного факультету Херсонського педуніверситету за період 1997-2002 рр.

Андреев В.М. Историческая альтернативистика или сослагательное наклонение в истории: историографический аспект// Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2002. - Вип. 7. - C. 128-134.

Андрєєв В., Бєлий Є., Ржеутський В. До річниці існування студентської наукової проблемної групи "Нетрадиційні теми та методи в історичних дослідженнях" // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2002. - Вип. 7. - С.214-216.

Андрєєв В.М. "Дмитро М.Бантиш-Каменський і його "Исторія Малой Россіи" Д.І.Дорошенка // Нова парадигма. - Запоріжжя, 1997. - Вип.5. - С.70-74.

Андрєєв В.М. "Німецький період" в діяльності Д.І.Дорошенка // Україна - Німеччина: економічне та інтелектуальне співробітництво (19-20 ст.). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ, 1998. - С.44-47.

Андрєєв В.М. В'ячеслав Липинський: образ історика у творчості Дмитра Дорошенка // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2001. - Вип. 5. - С. 25-30.

Андрєєв В.М. Втрачена праця Д.Дорошенка // Українознавство: історія науки, техніки і культури в іменах. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, 1997. - С.15-18.

Андрєєв В.М. Д.І.Дорошенко та його роль у формуванні історіографії як окремої історичної дисципліни // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Вип.2. - Херсон, 1999. - С.62-73.

Андрєєв В.М. Д.І.Дорошенко як дослідник української історіографії: Автореферат дис. ... канд. іст. наук. - Дніпропетровськ, 1998. - 17 с.

Андрєєв В.М. Дмитро Дорошенко та російська історіографія // Нива знань. Інформаційно-педагогічний альманах. Україна і Росія: досвід історичних зв'язків та перспективи співробітництва. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ, 1997. - №4. - С.170-172.

Андрєєв В.М. До питання про скіфських сліпих рабів Геродота // Проблеми скіфо-сарматської археології Північного Причорномор'я (до сторіччя народження Б.М.Гракова). - Запоріжжя, 1999. - С.16-19.

Андрєєв В.М. До читача // Таврійський степ. Мій край. - Каховка-Херсон-Київ: Айлант, 2002. - Вип. 4. - С.3-4.

Андрєєв В.М. Запорозьке козацтво у творчості Д.І.Дорошенка // Запорозьке козацтво в пам'ятках історії та культури. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( 2-4 жовтня, 1997). - Запоріжжя, 1997. - С.95-99.

Андрєєв В.М. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу "Історіографія історії України". - Херсон, 2000. - 20 с.

Андрєєв В.М. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу "Українська історіографія". - Херсон, 2002. - 12 с.

Андрєєв В.М. П.Куліш як історик козацтва у творчості Д.Дорошенка // "Наукові записки" Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. - Київ, 2001. - Т.6. - С.286-291.

Андрєєв В.М. Південна Україна у науковій творчості Д.Дорошенка (праця "Д.М.Бантиш-Каменський та його "Історія Малой Россіи") // Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. - Вип. 6.- Запоріжжя, 2000. - С.40-54.

Андрєєв В.М. Проблема історіографічного синтезу у творчій спадщині Д.Дорошенка. - Запоріжжя, 1997. - 50 с.

Андрєєв В.М. Рябінін-Скляревський Олександр Олександрович // Українське козацтво. Мала енциклопедія. - Київ: "Генеза", Запоріжжя: "Прем'єр", 2002. - С.434-435.

Андрєєв В.М. С.Я.Боровий: козацька тематика у творчості історика (до сторіччя від дня народження) // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району. - Нікополь-Запоріжжя-Херсон, РА "Тандем-У". - С. 26-38

Андрєєв В.М., Батуріна С.С. О.О.Рябінін-Скляревський як історик запорізького козацтва // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного інституту. Історія. - Бердянськ, 2001. - С.15-20.

Андрєєв В.М., Бравцев Д.А. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу "Спеціальні історичні дисципліни". - Херсон, 2000. - 20 с.

Андрєєв В.М., Михайленко Г. О.Г.Лотоцький як історик церкви // Збірник наукових праць Південний архів.. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2001. - Вип. 4. - С.129-134.

Андрєєв В.М., Михайленко Г. Олександр Лотоцький у боротьбі за автокефалію Української Православної Церкви // Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2002. - Вип. 7. - С.36-48.

Андрєєв В., Нємченко Л. М.Тищенко: нові матеріали до біографії // Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. - Запоріжжя, 2002. - Вип. 7.- С. 206-210.

Андрєєв В.М., Нємченко Л. М.Тищенко як дослідник економічної історії України // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. - Кам'янець-Подільський, 2002. - Т.8. - С. 58-66.

Андрєєв В.М., Павленко В.Я. До питання про форму устрою української держави середини ХVІІ - ХVІІІ ст. (історіографія питання та історичний досвід) // Відродження української держави: актуальні проблеми державотворення та права. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3-5 вересня 1999 року). - Херсон, 1999. - С.142-146.

Андрєєва С.С. Впровадження карантинів на запорізько-татарському кордоні за часів Нової Січі // Вісник Академії митної служби України. - Дніпропетровськ, 2000. - №1. - С.82-85.

Андрєєва С.С. Втручання гетьманського уряду у запорозько-татарські взаємини за часів К.Розумовського // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. - Запоріжжя, 1997. - Вип. 2. - С.10-12.

Андрєєва С.С. До питання про етнокультурні аспекти запорозько-татарських взаємин часів Нової Січі // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя, 1999. - Вип.VI - С.10-18.

Андрєєва С.С. До питання про запорозько-татарські взаємини періоду Нової Січі// Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету- Вип. IV. -Запоріжжя: "Просвіта", 1998. - С.100-109.

Андрєєва С.С. До питання про міжнародний статус Запорозької (Нової) Січі // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя, 1999. - Вип.VII. - С.73-81.

Андрєєва С.С. Документи про нагородження медалями купців Південної України (кінець ХУІІІ ст.) // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. Південна Україна ХVІІІ-ХІХ ст. - Запоріжжя: ЗДУ 2000. - №5. - С.215-220.

Андрєєва С.С. Запорозько-татарські взаємини в народних піснях та переказах // Українське козацтво у пам'ятках історії та культури. Матеріали міжнародної конференції. 2-4 жовтня 1997 р. - Секції I-II. - Запоріжжя. 1997. - С.91-94.

Андрєєва С.С. Запорозько-татарські взаємини у висвітленні А.О.Скальковського // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України ЗДУ. - Запоріжжя, 1998. - Вип. 4. - С.11-16.

Андрєєва С.С. Комісії для вирішення взаємних претензій татар і запорожців періоду Нової Січі// Південна Україна XVIII-XIX ст. Записки науково-дослідної лабо раторії історії Південної України ЗДУ. - Вип.1. - Запоріжжя, 1996. - С.40-47.

Андрєєва С.С. Організація боротьби з чумою на запорозько-татарському кордоні за часів Нової Січі // Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. - Запоріжжя, 1999. - Вип.4(5). - С.80-92.

Андрєєва С.С. Плани семінарських занять з курсу "Історія первісного суспільства" для студентів спеціальності 7.010103 ПМСО. Історія. - Херсон, 2001. - 11 с.

Андрєєва С.С. Плани семінарських занять з курсу "Історія середніх віків" для студентів спеціальності 7.010103 ПМСО. Історія. - Херсон, 2001. - 24 с.

Андрєєва С.С. Проблема запорозько-татарських прикордонних конфліктів у зовнішній політиці Російської імперії (1739-1768 рр.) // Наукові праці історичного факультету. Міжнародні відносини і проблеми державного будівництва в країнах Європи і Америки. - Бердянськ-Запоріжжя, 1998. - Вип.III. - С.10-18.

Андрєєва С.С. Проблема запорозько-татарських взаємин періоду Нової Січі в українській історіографії 1920-30-х рр. // Збірник наукових праць Південний архів.. Історичні науки. - Херсон, 1999. - Вип.II. - С.140-144.

Бравцев Д. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. в сучасній російській навчальній літературі // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2002. - Вип. 7. - С.203-206.

Бравцев Д. Запорозьке козацтво у Визвольній війні ХVII ст.: російська історіографія питання // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району. - Нікополь-Запоріжжя-Херсон, РА "Тандем-У". - С. 26-38

Бравцев Д. Проблеми історії козацтва в працях С.М.Соловйова // "Наукові записки" Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. - Київ, 2001. - Т.6. - С.291-295.

Бравцев Д. Релігійний фактор у Визвольній війні середини ХVII ст.: до історіографії питання // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2002. - Вип. 8. - С. 68-73.

Кот С.М., Бравцев Д.А. Пам'ятки козацької історії та культури: мультимедійна енциклопедія// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району". Нікополь, 10-11 жовтня 2002 року. - Нікополь-Запоріжжя-Херсон: РА "Тандем-У", 2002. - С.215-218.

Bylkova V. Barbarian/Greek Coexistence in the Lower Dnieper Region // Second International Congress on Black Sea Antiquities. Abstracts. - Ankara, 2001. - P. 21-32.

Bylkova V. Settlements in Scythia and Olbia // Building Communities. - Cardiff, 2001. - P. 63-87.

Билкова В.П. Поселення Нижнього Дніпра в IV cт. до н.е. - III ст. н.е.: Автореферат дис. ... канд.. іст. наук. - К., 2000. - 17 с.

Билкова В.П. До проблеми зв'язків і зміни культур населення Нижнього Подніпров'я в античну епоху// Археологія (ІА НАНУ). - 1998. - № 3. - С. 113-121.

Былкова В.П. Исследование Белозерского поселения в 1998 г. // Археологічні відкриття в Україні 1997-1998 рр. - К.: ІА НАНУ, 1998. - С. 62.

Былкова В.П. К вопросу о населении Нижнего Поднепровья в III-II вв. до н.э. // Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья. - Запорожье: ЗГУ, МГУ, ИА НАНУ, 1999. - С. 57-59.

Былкова В.П. К проблеме культурного соотношения скифских поселений нижнего Поднепровья и синхронных поселений сельской округи Ольвии // Скифы Северного Причерноморья в VII-IV вв. до н. э. - М.: ИА РАН, 1999. - 28-31.

Былкова В.П. К проблеме хронологии поселений и этнического состава населения восточной части "большой хоры" Ольвии // Боспорский город Нимфей. - Спб.: Гос. Эрмитаж, 1999. - С. 12-14.

Былкова В.П. Лепная керамика поселений Нижнего Поднепровья (IV- первая треть III вв. до н. э.) // Древнее Причерноморье. - Одесса: ОГУ, ИА НАНУ, ОАМ, 1998. - С. 26-33.

Былкова В.П. О культурных традициях населения Нижнего Поднепровья скифского времени // Российская археология. - 2000. - № 2. - С.26-39.

Былкова В.П. О хронологии поселений Нижнего Поднепровья античной епохи // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. - Одесса: ОАМ НАНУ, 1997. - С. 186-192.

Былкова В.П. Поселения на Нижнем Днепре в аспекте скифо-эллинских отношений // Археологические вести. - 2000. - № 7. - С. 125-139.

Былкова В.П. Раскопки Белозерского поселения в 1999 г. // Археологічні дослідження в Україні 1999 р. - К.: ІА НАНУ, 2000. - С.85.

Былкова В.П., Василенко М.В. Экспонаты Херсонского музея, возвращенные из Берлина // Краткие сообщения Одесского археологического общества. - Одесса, 1999. - С. 76-80.

Былкова В.П., Хоуорт Д. Новые раскопки в сельской округе Ольвии (1995-2001 гг.) // Ольвія та античний світ / ІА НАНУ, Британська Академія. - К., 2001. - С. 36-38.

Грибовський В. Процес міграції ногайців до території Кримського ханства у І половині ХVІІІ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 2001. - Т.6. - С.58-70.

Грибовський В.В. Напрямки господарської діяльності ногайських татар у XVIII ст. // Наукові доповіді студентів та аспірантів кафедри історії України Запорізького державного університету .- Запоріжжя: РА Тандем-У, 1998. - Вип.VII. - С.16-18.

Грибовський В.В. Нариси з історії Нікопольского району (від найдавніших часів до початку ХХ ст.). - Київ-Нікополь-Запоріжжя: РА Тандем-У, 2002. - 399 с.

Грибовський В.В. Ногайське козацьке військо: передумови і процес формування // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII - XIX ст. - Запоріжжя: РА Тандем-У, 2002. - Вип.6. - С.151-171.

Грибовський В.В. Ногайські орди в системі державного управління Кримського ханства // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя: РА Тандем-У, 1999. - Вип.VII. - С.44-48.

Грибовський В.В. Питома вага землеробства у господарстві причорноморських ногайців ХVI - на початку ХІХ ст. // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2002. - Вип. 8. - С. 75-86.

Грибовський В.В. Порубіжна смуга Речі Посполитої та Кримського ханства у 1699 - 1769 рр.// Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2001. Вип. 8. - С.8-15.

Грибовський В.В. Соловецьке ув'язнення Петра Калнишевського // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району. - Нікополь-Запоріжжя-Херсон, РА "Тандем-У". - С. 106-118

Грибовський В.В. Соціальна структура приазовських ногайців наприкінці XVIII - на початку ХІХ ст. // Збірник наукових праць Бердянського педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Історія. - Бердянськ, 2000. - C. 87-94.

Грибовський В.В. Стан степового порубіжжя та особливості військової діяльності причорноморських татар кінця XV - ІІ половини ХVІІ ст.// Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 1999. - Т.5. - С.33-44.

Грибовський В.В. Типологія татарських набігів у XVIII ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII - XIX ст. - Запоріжжя: РА Тандем-У, 2000. - Вип.5. - С.206-211.

Грибовський Владислав. Неопалима купина козацька (До 350-ї річниці заснування Чортомлицької Запорозької Січі. 1652-2002). - Нікополь: Південна зоря, 2002. - 26 с.

Грибовський Владислав. До питання про походження і час зосередження ногайців у Північному Причорномор'ї// неопубліковане

Дариенко В.Н. Конституционное право зарубежных государств. Планы семинарских занятий, методические советы, литература к семинарам, рефератам и курсовым работам. - Министерство образования Украины. - Херсон, 1998. - 32 с.

Дариенко В.Н. Конституционное право зарубежных государств. Планы семинарских занятий, методические советы, литература к семинарам, рефератам и курсовым работам. - Херсон, 2000. - 32 с.

Дариенко В.Н. Планы семинарских занятий и методические рекомендации по курсу "История государства и права зарубежных стран". - Министерство образования Украины. - Херсон, 1998. - 70 с.

Дариенко В.Н. Планы семинарских занятий по курсу "История государства и права Украины", списки учебной и дополнительной литературы. - Министерство образования Украины. - Херсон, 1999. - 47 с.

Дариенко В.Н. Программа курса "Конституционное право зарубежных стран". - Министерство образования Украины. - Херсон, 1998. - 21 с.

Дариенко В.Н. Конституционное право зарубежных государств. Планы семинарских занятий, методические советы, литература к семинарам, рефератам и курсовым работам. - Херсон, 2000. - 32 с.

Дарієнко В.М. Революція и право: досвід ленінського будівництва нової держави // Херсонський економічно-правовий інститут. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 21-22 травня 2002 р. - Херсон, 2002. - С.244-258.

Дарієнко В.М. Підприємництво i стійкість влади // Збірник наукових праць. Херсонський економічно-правовий інститут. - Херсон, 1999. - С. 4-10.

Коник О. Аркадій Грабовецький, депутат І Державної думи // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2001. - Вип. 5. - С. 102-109.

Коник О. Освітній рівень та професійні заняття депутатів від українських територій у ІІІ Російській Думі // Збірник наукових праць. Інтелігенція і влада. - Вип. 1(2). - Ч.1. - Одеса, 2002. - С. 219-223.

Коник О. Професор від фонду Фулбрайта на історичному факультеті // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2000.- Вип. 3. - С.139-140.

Коник О. Радянсько-польська війна і деякі питання новітньої історії Європи (за матеріалами державного архіву Херсонської області) // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2001. - Вип. 4. - С.100-104.

Коник О. Селянські депутати з України в Державних думах Російської імперії // Українське питання в Російській імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): Колект. наук. моногр. в 3 ч. / Ред. В.Сарбей. - К., 1999. - Ч.ІІ. - 256 с.

Коник О.О. Перша Російська Дума і Українське питання у висвітленні краківського журналу "Слов'янський світ" (1905-1906 рр.) // Наукові праці Кам'янець-Подільського університету. Історичні науки / Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2001 р. - Кам'янець-Подільський, 2001. - Т.7 (9). - С.387-392.

Коник О.О. Польський історик Фелікс Конечний: Доля вченого в долі держави // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. -Херсон, 1999. - Вип.2. - С.53-62.

Коник О.О. Фінське питання в депутатських запитах в Ш Державній думі// Етнічна історія Європи: Збірник наукових праць. - Вип. 5. - К.: УНІСЕРВ, 2000. - С. - 39-42.

Коник О.О., Сінкевич Є.Г. Формування історичної свідомості в польській професійній школі // Проблеми вдосконалення викладання гуманітарних дисциплін у вищому технічно навчальному закладі: Збірник науково-методичних статей. - Херсон: ХДТУ, 1998. - С.112-114.

Бурлєй А., Коник О. Німецький вектор зовнішньої політики Речі Посполитої // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки.- Херсон, 2001. - Вип. 4. - С.158-162.

Іванова І., Коник О. Історичні корені косовської проблеми // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон, 2001. - Вип. 4. - С.125-129.

Куценко Ю.Ю. Історіографічний образ Михайла Драгоманова в творчості І.Лисяка-Рудницького// Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. - Херсон: ХДПУ, 2002. - Вип.8. - С.54-59.

Куценко Ю.Ю. Римо-католицький костел в Херсоні як спроба проекції долі польського населення краю// Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки. - Вип.5. - Херсон: ХДПУ, 2001.

Ржеутський В. Історик і система: радянський період у житті і творчості І.Крип'якевича // Збірник наукових праць. Інтелігенція і влада. - Одеса, 2002. - Вип. 1(2). - Ч.1. - С.143-150.

Ржеутський В.В. "Студії над державою Богдана Хмельницького" І.П. Крип'якевича: текст - контекст - ретекст// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району. - Нікополь-Запоріжжя-Херсон, РА "Тандем-У". - С. 45-69.

Ржеутський В.В. Археографічна діяльність та джерелознавчі праці І. П. Крип'якевича // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2002. - Вип. 8. - С. 59-68.

Ржеутський В.В. В.Д.Юркевич та його праця "Еміграція на Схід і залюднення Слобожанщини за Б.Хмельницького" // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - Т.6. - К., 2001. - С.100-104

Ржеутський В.В. Іван Крип'якевич як дослідник української історичної науки// Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки.. - Херсон, 1999. - Вип.2. - С.74-80.

Ржеутський В.В. Концепція української революції ХVІІ ст. у працях І.П.Крип'якевича // Наукові праці Кам'янець-Подільського університету. Історичні науки / Українська історіографія на рубежі століть: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2001 р. - Кам'янець-Подільський, 2001. - Т.7 (9). - С.155-162.

Ржеутський В.В. Рецензія на "Український археографічний щорічник / Археографічна комісія НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 2001. - Вип. 5/6 - 381 с." // Збірник наукових праць. Південний архів. Історичні науки. - Херсон: Айлант, 2002. - Вип. 7. - С.211-213.


повернутися на першу сторінку

 
Hosted by uCoz